• Profil
  • Visi & Misi

Visi & Misi

Visi
Untuk menjadi pusat pentadbiran yang memacu dengan nilai-nilai kecemerlangan sahsiah dan kerja berkumpulan serta teguh dalam mencapai cita-cita universiti.
 
Misi
Menjadi sebuah kampus cawangan yang mempunyai prasarana yang lengkap dan moden dalam membentuk suasana kerja dan pembelajaran yang selesa sekaligus dapat memberi sumbangan pembangunan persekitaran intelektual, sumber tenaga dan sosio-ekonomi kepada komuniti setempat khasnya dan massyarakat luar amnya.