• PROFIL
  • Objektif

Objektif

PPHU telah menetapkan empat objektif untuk merealisasikan wawasannya.  Matlamat tersebut adalah seperti berikut:-

  1. Menarik mahasiswa dan pelajar pasca siswazah yang cemerlang dan menghasilkan graduan berilmu dan berdaya saing.
  2. Melonjakkan tahap pencapaian penyelidikan dan inovasi ke peringkat antarabangsa.
  3. Memperkasakan PPHU sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan, Penyelidikan dan Perkhidmatan kesihatan dan perubatan yang terkini.
  4. Memperkemas tadbir urus dan pengurusan sumber.