You are here: Home Senarai Abstrak

Senarai Abstrak

Emel Cetak PDF

 

BAHASA MELAYU

No Siri

Pembentang

Tajuk

Subtema

ISM001

Azyyati Binti Mohd Nazim

Fariza Bt. Md. Sham

Salasiah Hanim Hamjah

 

Pendekatan Ngo Wanita Islam Dalam Menangani Remaja Berisiko Di Kuala Terengganu

 

Kekeluargaan Islam

 

ISM002

Dr Hanan Abdul Aziz

Ahmad Abdussalam Abdul Rahman

 

Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah Di Negara Brunei Darussalam: Satu Tinjauan Awal

Undang-undang jenayah Islam

 

ISM003

Mohd Zaky Razaly

Mohamad Zaki Razaly

Shahrinizam Bin Mansor

 

Peranan Wanita Dalam Pengimarahan Masjid Sebagai Platform Dakwah Di Uitm Cawangan Johor: Realiti Dan Cabaran

Islam dan Gender

 

ISM004

Mohamad Zaki Razaly,

Mohd Zainodin Mustaffa,

Mohd Asyadi Redzuan,

Md Saufi Abd Hamid

Isu Kutipan Zakat Perniagaan Di Negeri Johor: Kajian Di Majlis Agama Islam Negeri Johor (Mainj)

Pengurusan harta Islam

 

ISM005

Affendi Ismail

Pengurusan Sisa Pepejal Dari Perspektif Islam: Analisis Kefahaman Dan Amalan Masyarakat Islam Kelantan

Islam dan Pemuliharaan Alam Sekitar

 

ISM006

Mohd Amin Abdul Rahman

Menyempurnakan Hak Tanpa Melalui Proses

Peradilan Di Mahkamah Dari Perspektif Syariat Islam

Pentadbiran undang-undang Islam

 

ISM007

Hamzaimi Azrol

Pengurusan Hotel Halal: Kajian Mengikut Perspektif Islam Dan Masyarakat

Kajian ta’siliyyah (pendalilan hukum) dalam isu kontemporari

 

ISM008

Dr Kamaru Salam Yusof

Amalan Kewangan Islam;  Antara Keterikatan Syarak Dan Keluasan

Kewangan dan Perbankan Islam

ISM011

PM Dr. Kamaruddin  Ahmad

Analisis Peranan Mufti-Fatwa Dalam Memperkasakan Umat Islam Di Negeri Kedah

Berdasarkan Enakmen No 6 Mufti Dan Fatwa 2008

Pentadbiran undang-undang Islam

 

ISM012

Azman Ab Rahman

Signifikan Program Usahawan Asnaf Oleh Institusi Zakat Dalam Menginterpretasikan Keharmonian Ummah

Pengurusan harta Islam

 

ISM013

Lily Suzana Shamsu

Hadith Wasiat Rasululullah (S.A.W) Untuk Berbuat Baik Kepada Wanita Dan Penciptaan Mereka Daripada Tulang Rusuk: Menyuluh Huraian, Permasalahan Dan Penyelesaian

Islam dan Gender

 

ISM014

Hamzaimi azrol (sept 20, 2013)

Rawatan Alternatif Bekam: Satu Tinjauan Awal

Isu-isu dalam perubatan

 

ISM015

Syahidah paad (sep 20, 2013)

Salah Laku Remaja Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam

Kekeluargaan Islam

 

ISM016

Norhana Ahad (sep 20, 2013)

Hak Seksual & Reproduktif Dalam Perancangan Keluarga Di Malaysia: Satu Sorotan Awal

Kekeluargaan Islam

 

ISM017

Dr. Hajah Rasinah binti Haji Ahim (sep 20, 2013)

Pendekatan Dakwah Untuk Masyarakat Dusun Dan Murut Di Negara Brunei Darussalam Dalam Persoalan Fiqh Ibadah

Islam dan Hak Asasi Manusia

 

ISM018

Dr. Azman Ab Rahman (sept 20, 2013)

Pemerkasaan Amil Zakat Pemangkin Kepada Keharmonian Asnaf Di Malaysia

Pengurusan harta Islam

 

ISM019

Dr. Ahmad Wifaq Mokhtar

Maqasid Shariah Menurut Imam Al-Shafi‘I

Maqasid Syariah dalam perundangan Islam

ISM020

Syed Mohd Jeffri bin Syed Jaafar & Dr. Saadan bin Man (sept 22, 2013)

Teori Bid’ah Dalam Hukum Syarak: Analisis Terhadap Pandangan Al-Shatibi (790H)

Maqasid Syariah dalam perundangan Islam

 

ISM021

Dr. Anas bin Mohd Yunus & Dr. Wan Mohd Yusoff bin Wan Chik (UNISZA)

Fiqh Jihad Dalam Perjuangan Kemerdekaan Tanah Melayu

 

Islam dan Keganasan / Peperangan

 

ISM022

Zaini nasohah (sept 24, 2013)

Pelaksanaan Bahagian Sokongan Keluarga ( Bsk ) Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia:

Isu Dan Cabaran

Kekeluargaan Islam

 

ISM023

Abdul halim zulkifli (sept 26, 2013)

Penceraian Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003: Satu Tinjauan.*

 

Kekeluargaan Islam

 

ISM024

Mohd marbawi taha (sept 26, 2013)

Isu-Isu Dalam Pemilikan Tanah Bersama Di Malaysia : Kajian Dari Perspektif Islam

Pengurusan harta Islam

 

ISM025

Kasimah (oct 1, 2013)

Prosedur Pengurusan Harta Berwasiat Dan Tidak Berwasiat: Satu Analisis

Pengurusan harta Islam

 

ISM026

Jazlan

 

Pematuhan Syariah Dalam Transaksi  Atas Talian Syarikat Arthursbooks.Com Danmphonline.Com

Kewangan dan Perbankan Islam

 

ISM027

Noraida

 

Penipuan Dalam Urus Niaga Tanah: Cabaran Dan Penyelesaian Menurut Islam

Pengurusan harta Islam

 

ISM028

DR Wan Mohd Yusof Wan Chik

DR Anas Mohd Yunus

Wan Saifuddin Wan Hassan

Wan Mohd Azziadi Wan Abdul Jalil

Taqnin Fiqh : Pengenalan, Sejarah Dan Kepentingan

(terima full paper 23 okt 2013)

Maqasid Syariah dalam perundangan Islam

 

ISM029

Mohd Ali bin Mohd Yusuf

Prof. Madya Dr. Basri bin Ibrahim

Sumber Pengetahuan Ilmu Faraid Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Pulau Duyong, Kuala Terengganu

Pengurusan harta Islam

 

ISM030

Abdul Halim bin Awang @ Sulong

 

Pengaruh Lama Masa Dalam Pendakwaan Tanah Pusaka Dan Tanah Wakaf Cap Zuriat Sungai Mengkuang

Pengurusan harta Islam

 

Ism031

Dr. Abdullah Abu Bakar

 

 

Penentangan Rakyat Terengganu Terhadap Inggeris Dan Kerajaan

Pada Tahun 1928m Mengikut Perspektif Islam

Islam dan Keganasan / Peperangan

 

Ism032

Nadhirah, Kasimah

 

Unsur Gharar Dalam Kontrak Hadapan Dan Kontrak Niaga Hadapan: Analisis Perbandingan

Kewangan dan Perbankan Islam

 

Ism033

Siti Fatimah Salleh

 

Kajian Ta’siliyyah (Pendalilan Hukum) Dalam Isu Kontemporari

Kajian ta’siliyyah (pendalilan hukum) dalam isu kontemporari

ISM034

Siti Khatijah Ismail

Dr. Ridzwan Ahmad

Prof. Madya Dr. Anisah Abd. Ghani

Konsep Maslahah  Dalam Keperluan Rawatan Dan Aplikasinya

Dalam Rawatan Materniti

Isu-isu dalam perubatan

 

ISM035

Mohamad Zaidin Mat @ Mohamad

 

Konsep Dialog Peradaban:

Antara Perspektif Islam Dan Barat

 

Islam dan Hak Asasi Manusia

 

ISM036

Abdul Halim bin Awang @ Sulong

 

Dakwaan Penerima Wakaf Zuriat Konsesi Chenderong Terhadap Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu: Satu Analisis Hukum

Pengurusan harta Islam

 

ISM037

Abdul Hadi Bin Ismail

Amalan Pembiayaan Perumahan Secara Musharakah Mutanaqisah Di Malaysia:
Satu Sorotan

Kewangan dan Perbankan Islam

 

ISM038

Abdul Hadi Bin Ismail

Kedinamikan Musharakah Mutanaqisah Dalam Memenuhi Tuntutan Sistem Muamalah
Islam Moden

Kewangan dan Perbankan Islam

 

ISM039

Wan Mohd Khairul Firdaus Bin Wan Khairuldin

Wan Khairul Aiman bin Wan Mokhtar

Abdul Malik bin Mohammad

Metode Penulisan Syeikh Daud Al-Fatani Dalam Kitab Bughyat Al-Tullab

 

Maqasid Syariah dalam perundangan Islam

 

ISM040

Najihah Abdul Wahid

Isu-Isu Syiah Dalam Ungkapan Puisi Imam Al-Shafi'i R.H.M

Islam dan Hak Asasi Manusia

 

ISM041

Prof Madya Dr. Khadijah Binti Mohd Khambali @ Hambali

Hajah Sri Rahayu Binti Haji Dollah

Kedudukan Taubat dalam Perlaksanaan Hukuman Dari Perspektif Islam Dan Kristian

Islam dan Hak Asasi Manusia

 

ISM042

Dr.Abdulqadir Umar Usman

Prof.Madya Dr Muhammad Mustaqim Mohd. Zarif

Kesetaraan Gender Dalam Islam

Islam dan Gender

 

ISM043

Sh. Mohd Saifuddeen Bin Sh. Mohd Salleh

Takrif Dan Penerimaan Konsep Mati Otak Dari Sudut Agama Dan Perubatan

Isu-isu dalam perubatan

 

ISM044

Zurita Binti Mohd Yusoff

Hasanulddin Bin Mohd

 

Pemikiran Fiqh Kontemporari Dalam Kitab Al-Kifayah Karangan Syeikh Abdul Malik Bin Abdullah (Tok Pulau Manis Terengganu)

Kajian ta’siliyyah (pendalilan hukum) dalam isu kontemporari

 

ISM045

Siti Fatimah Binti Salleh

Analisis Ayat Tempoh Penyusuan Menurut Fuqaha’ Dan Mufassirin

Kekeluargaan Islam

 

ISM046

Hasanulddin bin Mohd

Zurita binti Mohd Yusoff

Analisa Isu-Isu Terpilih Dalam Kitab Risalah Fi Bayan Hukm Al-Bay‘

Wa Al-Riba Oleh Syeikh Abdul Qadir Bin Abdul Rahim

Bukit Bayas Berdasarkan Konsep Maslahah

 

Pengurusan harta Islam

 

ISM047

Mohd Fadzhil Mustafa &

Wan Mohd Yusof Wan Chik

Pemikiran Usul Fiqh Dalam Penjanaan

Nilai-Nilai Integriti Masa Kini

Islam dan Hak Asasi Manusia

 

ISM048

Noor Naemah Abdul Rahman

Mohd Anuar Ramli

Shaikh Mohd Saifuddeen  Shaikh Mohd Salleh

Muhammad Ikhlas Rosele

Metode Wasatiyyah Dalam Berfatwa: Kajian Terhadap Nawazil Tibbiyyah

 

Isu-isu dalam perubatan

 

ISM049

Muhammad Ikhlas Rosele

Luqman Hj. Abdullah

Mohd Anuar Ramli

Pembayaran Zakat Institusi Kewangan Islam: Kajian Awal

Pengurusan harta Islam

 

ISM053

Norhidayah Bt Md Saleh

Zuliza Bt Mohd Kusrin

Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM

HAK PERUNDANGAN DAN BANTUAN TERHADAP IBU TUNGGAL MUSLIM DI MALAYSIA

(terima full paper 23 0kt 2013)

Kekeluargaan Islam

 

ISM054

Mohd Shukri Hanapi

Wan Norhaniza Wan Hasan

Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)

Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan

Universiti Sains Malaysia

11800 Pulau Pinang

PARADIGMA TAUHID: KEDUDUKAN DAN IMPLIKASI DALAM PENCORAKAN INDEKS PEMBANGUNAN

(terima fullpaper 23 0kt 2013)

Islam dan Hak Asasi Manusia

 

ISM055

Muhamad Asyraf Ahmad Termimi Khairul Azhar Meerangani

Syamsul Azizul Marinsah

Muhammad Ikhlas Rosele

Mohd Anuar Ramli

Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Jenayah Siber: Pengelasan Di Antara Al-Jaraim Dan Al-Jina’i Menurut Sistem Perundangan Islam

 

Undang-undang jenayah Islam

 

ISM056

Khairul Azhar Meerangani

Muhamad Asyraf Ahmad Termimi

Syamsul Azizul Marinsah

Muhammad Ikhlas Rosele

Rahimin Affandi Abdul Rahim

Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Hak Asasi Bukan Muslim Di Malaysia: Analisis Isu Terpilih

Islam dan Hak Asasi Manusia

 

ISM057

Norizan binti Abdul Ghani

Nur Hidayat bin Jamalludin

Wan Mohd. Yusof bin Wan Chik

 

Universiti Sultan Zainal Abidin

 

Hukuman Dalam Mendidik Anak-Anak: Sudut Pandang Kakitangan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS)

 

 

Kekeluargaan Islam

 

ISM058

AHMAD FAIZOL BIN ISMAIL

Isu-isu Hukum Forex Atas Talian : Suatu Pengenalan

 

Kewangan dan Perbankan Islam

 

ISM059

Zahri Hamat

TAKSIRAN ZAKAT SAHAM TIDAK PATUH SYARIAH DI MALAYSIA

Pengurusan harta Islam

28 okt 2013

ISM060

Afriyanto, Dr Resali Bin Hasan,

 

PERSPEKTIF USIA PEWASIAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

 

Pengurusan harta Islam

 

ISM061

 

 

NORMADIAH DAUD

 

HAK DAN KEWAJIPAN PENYUSUAN SUSU IBU BERDASARKAN KEPADA AYAT 233 SURAH AL BAQARAH.

Kekeluargaan Islam

 

ISM062

Wan Hishamudin Wan Jusoh

Mohd Safri Ali

Mohd Shahril Othman

Pusat Pengajian Usuluddin

UniSZA

Pemikiran al-Ghazali Mengenai Kaedah Amar Makruf Nahi Mungkar Terhadap Pemerintah Dalam Kitab al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar

 

 

ISM063

Ahmad Dahlan bin Salleh, Hayatullah Laluddin, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM

Abdul Wahid bin Salleh

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, UniSZA

 

Konsep Ijtihad dalam Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

 

 

ISM064

Ahmad Dahlan bin Salleh

Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM

Zulazhan bin Ab. Halim

Fakulti Bahasa dan Komunikasi, UniSZA

Abdul Wahid bin Salleh,

Fakulti Pengajian Kontemporari, UniSZA

Kesan Huruf Wāu Cataf Dalam Istinbāt Hukum Fiqah

 

 

ISM065

Noor 'Ashikin Hamid

Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa, Universiti Sultan Zainal Abidin
21300 Kuala Terengganu

Kesalahan Khalwat Dalam Kalangan Remaja Di Malaysia: Kajian Perbandingan Dengan Acheh, Indonesia

 

ISM066

Rina Fakhizan Mohd Sukri Alamat emel ini dilindungi daripada spambots, anda perlu membenarkan JavaScript untuk melihatnya

Pentadbiran Harta Pusaka Kecil Orang Islam Di Malaysia: Kajian Kes Tertangguh Di Negeri Kelantan

 

 

ISM067

PM Dr Aminuddin Ruskam al-Dawamy

Fakulti Tamadun Islam

Bangunan T07

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM Johor Bahru

Tel: 075557676 Hp: 0197364142Fax 075557623

Email: Alamat emel ini dilindungi daripada spambots, anda perlu membenarkan JavaScript untuk melihatnya

 

Sikap Ahli Politik Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Jenayah Islam

 

ENGLISH

No Siri

Pengirim

Tajuk*

Subtema

ISE001

Nik Salida Suhaila Nik Saleh

Rights As ‘Product’ In The International And Islamic Human Rights Instruments: Gendered Or Neutral?

 • Islam dan Hak Asasi Manusia

ISE002

Sharifah Zubaidah bt. Abdul Kader Aljunid

Islam and Environmental Conservation

 • Islam dan Pemuliharaan Alam Sekitar

ISE003

Mohd Zainuddin Othman

Farah Mastura Noor Azman

Mohd Zainudin Othman

Using Theory of Reasoned Action to Explain Intention to Pay Zakat on Saving

 • Pengurusan harta Islam

ISE004

Nasimah Hussin

The Application of “Avoidance Hudud due to Syubhah” as a Mechanism in Ensuring Justice in Determinination of Punishment in Islamic Criminal Law.

 • Pentadbiran undang-undang Islam

ISE005

Sofia Hayati Yusoff

The Framing Analysis of Time and The Economist on The Coverage of Islam/Muslim and Terrorism

 • Islam dan Keganasan / Peperangan

ISE006

Uzaimah Ibrahim

Application of Principle of “Subtance over Form” in Islamic Finance in Malaysia: A case Study on Tabarru’ Contract in Takaful

 • Kewangan dan Perbankan Islam

ISE007

Siti Martiah Anwar

 

Genocide In The World’s History: An Outlook From The Islamic Perspective

 • Islam dan Keganasan / Peperangan

ISE009

Zuhairah Ariff Bt. Abd. Ghadas

“Islamic Corporation”

The Attributes Of Shariah Compliance Business Entity

 • Pengurusan harta Islam

 

ISE010

 

Dr. Farah Salwani bt. Muda @ Ismail

Should We Not Learn From the Dead?

 • Isu-isu dalam perubatan

ISE012

Kadra Ismail

Comparison between Islamic and conventional finance in context of  Religion, risk and return

 • Kewangan dan Perbankan Islam

 

ISE011

Assoc. Prof. Dr. Syed Ahmad Shihabuddin

 

Victim Compensation

 • Pentadbiran undang-undang Islam

ISE013

Ahmad Syukran Baharuddin

The Role of Biology in Forensic Science in the Preservation of Ad-Dharūriyyāt al-Khamsah (Five Essential Values in Islam)

 • Maqasid Syariah dalam perundangan Islam

ISE014

Ahmad Azrin Adnan

 

Alamat emel ini dilindungi daripada spambots, anda perlu membenarkan JavaScript untuk melihatnya

 

The Missing Dimension in Measuring Corporate Social Responsibility (CSR) from Islamic Perspective: The Case of Malaysian Islamic Banks

(received fullpaper 23 oct 2013)

 • Kewangan dan Perbankan Islam

ISE015

Abdussalam Mikail

Alamat emel ini dilindungi daripada spambots, anda perlu membenarkan JavaScript untuk melihatnya

Mohd Najmi Bin Moh Zohdi

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

 

The Principle Of Ihya  Al Mawat For Reviving Idle Land In Malaysia

(full paper 27 Oct 2013)

 • Pengurusan harta Islam

ISE016

Zulaipa Ruzulan, Suhaimi Ab Rahman & Mohammad Aizat Jamaluddin

'Urf ‘Ilmi  (Scientific ‘Urf) Approaches In Determining The Halalness of Food Related  Issues

 

ISE017

Huzaifa Aliyu Jangebe.

Department of History and Civilization,

IIUM, Malaysia.

0162817617.

 

Islam And Environmental Conservation.

Topic: The Role Of Muslim Scholars In Conserving African Historiography 9th To 15th Century: Al-Masudi, Ibn Khaldun And Ibn Battuta As A Models.

 

ISE018

Mansur Isa Yelwa

ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University, Malaysia

53100 kuala Lumpur

Law Reform In Contemporary Muslim World: A Comparative Study Of The Practice And Legal Framework Of Polygamy In Selected Jurisdictions

 

ARABIC

No Siri

Pengirim

Tajuk

Subtema

Isa001

Ahmad Dia al-Din Husayn

 

الاسلام والجنس

Islam dan gender

Isa002

Prof. Dr. Said Mohamed Ismail ELSawy

 

المشكلة الاقتصادية وعلاجها بين الإسلام والنظم الوضعية

 • Kewangan dan Perbankan Islam

Isa003

Ibrahim al-Muhammadi

 

الاعجاز القرآني في آيات التشريع الجنائي

 • Pengurusan harta Islam

Isa004

محمد فتحي عبد الجليل

المقاصد الشرعية في التشريع الإسلامي

 • Maqasid Syariah dalam perundangan Islam

Isa005

Taj Afsar

 

الاسلام والحقوق الإنسانية

 • Islam dan Hak Asasi Manusia

Isa006

Samer Najeh

 

حقوق اليتيم في الإِسلام دراسة موضوعية من السنة النبوية

 • Islam dan Hak Asasi Manusia

Isa007

Adell saeed

 

الاستنساخ ومدى مشروعيته

 • Kajian ta’siliyyah (pendalilan hukum) dalam isu kontemporari

Isa008

أ.د. طه حميد حسن العنبكي

الحقوق السياسية في الإسلام

 • Islam dan Hak Asasi Manusia

Isa009

 

د. بدر بن محمد المعيقل

الإرهاب في الإسلام: بين ألم الأسباب وأمل الأهداف

 • Islam dan Keganasan / Peperangan

Isa010

 

د. البهلول محمد حسين سالم

الأسرة في الإسلام

 • Kekeluargaan Islam

ISA011

نضال الغطيس

ختان الذكور على طريق ختان الإناث: إعادة النظر في ممارسة شائعة

 • Isu-isu dalam perubatan

ISA012

نضال الغطيس

الطلاق نظرة جديدة لأحكام فقهية قديمة

 • Kekeluargaan Islam

ISA013

Daud Ismail

Asyraf Hj Ab Rahman

Razi Yaakob

UniSZA

مجتمع تشام في كمبوديا: نظرة عامة في الإطار الاجتماعي والاقتصادي

 • Pengurusan harta Islam

ISA014

الدكتور/ عبد السلام إسماعيل أوناغن

مجموعة نور الاستثمارية

دبي – الإمارات العربية المتحدة

Alamat emel ini dilindungi daripada spambots, anda perlu membenarkan JavaScript untuk melihatnya

السيد/ ميكائيل عبد السلام

طالب كلية الشريعة والقانون

جامعة العلوم الإسلامية – ماليزيا

Alamat emel ini dilindungi daripada spambots, anda perlu membenarkan JavaScript untuk melihatnya

 

إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية: دراسة أصولية