Dekan

 

  pps1   Untitled 1

Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
Prof. Dr. Mustafa bin Mamat

Dekan
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
 
Prof. Dr. Abdul Hakim bin Abdullah

 

ppspk1
Dekan

Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan 
Prof. Madya Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud

fuha1
Dekan

Fakulti Undang-Undang, Perakaunan dan Hubungan Antarabangsa
 
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas

   

fbk1
Dekan

Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Prof. Madya Dr. Zulazhan bin Ab. Halim


Dekan
Fakulti Reka Bentuk Inovatif & Teknologi
Prof. Dr. Azizah binti Endut

 
  fit1

Dekan
Fakulti Informatik dan Komputeran
 
Prof. Madya Dr. Syadiah Nor binti Wan Shamsuddin

Dekan
Fakulti Biosumber dan Industri Makanan
Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

 

fb1

  risk1

Dekan
Fakulti Perubatan 
Prof. Dr. Nordin bin Simbak

Dekan
Fakulti Sains Sosial Gunaan
Prof. Dr. Wan Abd Aziz bin Wan Mohd Amin

 

 

fk11
Dekan

Fakulti Sains Kesihatan
Prof. Dr. Sakinah binti Harith

ramlee1
Dekan

Fakulti Pengajian Umum & Pendidikan Lanjutan
Prof. Dr. Ramle bin Abdullah

   
  fp1  
Dekan
Fakulti Farmasi
Prof. Dr. Ab Fatah bin Ab Rahman
 

 

 

Cetak E-mel