Audit Prestasi Akademik (APA)

Memaklumkan bahawa Agensi kelayakan Malaysia (MQA) akan mengadakan Audit Prestasi Akademik (APA) yang merupakan projek khas Kementerian Pengajian Tinggi dan Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) menjadi pilihan pertama yang akan diaudit.

Tarikh perlaksanaan audit adalah sepertimana berikut:


Tarikh     : 5 Oktober 2009 (Isnin)

Perkara  : Lawatan Pra-Audit

Auditor    : Pengerusi Panel Auditor, Setiausaha Panel Auditor dan dua (2) orang wakil MQA


Tarikh      : 11 - 15 Oktober 2009 (Ahad - Khamis)

Perkara   : Pelaksanaan Audit Prestasi Akademik

Auditor     : Semua Panel Auditor dan 2 orang wakil MQA

 


SKOP AUDIT

1. Visi, misi dan hasil pembelajaran

2. Rekabentuk dan penyampaian program

3. Pengambilan dan sistem sokongan pelajar

4. Sistem penilaian hasil pembelajaran

5. Staf Akademik

6. Kemudahan pengajaran dan pembelajaran

7. Penilaian Program

8. Kepimpinan, governan dan pentadbiran

9. Penambahabaikan kualiti berterusan

 


Panel Auditor Penilaian Audit Prestasi Akademik


Pengerusi

Prof. Emeritus Dato' Isahak Haron

Pengarah Pusat Kajian Pedogogi

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Setiausaha

Prof. Ir. Dr. Norman Mariun

Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan

Universiti Putra Malaysia


Ahli-ahli

1) Prof. Dato' Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abd. Majid

Timbalan Dekan, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)

Universiti Islam Antarabangsa


2) Prof. Ir. Dr. Abdul Saman Kader

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

Universiti Teknologi Malaysia


3) Prof. Madya Dr. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri

Fakulti Pendidikan

Universiti Malaya

 


Sekian, harap maklum.

Cetak E-mel