Senat Universiti

PENGERUSI 

Untitled 1
Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan
Naib Canselor
  

AHLI - AHLI

ProfKamarulSyukri1  
Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Prof. Dr. Mohd Afandi bin Muhamad

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Prof Afandi
 Prof. Madya Dr. Mohd Afandi bin Salleh
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
ptm1
Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman

 Pengarah Kampus Tembila
pps1  
Prof. Dr. Ahmad Puad bin Mat Som
Dekan Pusat Pengajian Siswazah
undang2
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas
 
Dekan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa
fb1
Prof. Dr. Nordin bin Simbak

 Dekan Fakulti Perubatan
fp1
Prof. Dr. Ab. Fatah bin Ab. Rahman

 Dekan Fakulti Farmasi
fk11
 Prof. Dr. Sakinah Binti Harith
Dekan Fakulti Sains Kesihatan
frit2
Prof. Dr. Azizah binti Endut
Dekan Fakulti Rekabentuk Inovatif dan Teknologi
ppspk1
 Prof. Madya Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud
Dekan Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan
risk1
 Prof. Dr. Wan Abd Aziz bin Wan Mohd Amin
Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan
tembila1
Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

Dekan Fakulti Biosumber dan Industri Makanan 
Untitled 1
 Prof. Dr. Abdul Hakim bin Abdullah
Dekan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
fbk1
 Dr. Zulazhan bin Abd. Halim
Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi
fit1
 Dr. Syadiah Nor binti Wan Shamsuddin
Dekan Fakulti Informatik dan Komputeran
ramlee1
Prof. Dr. Ramle bin Abdullah

Dekan Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan 
pnc1  
Prof. Dr. Harmy bin Mohamed Yusoff
Pengarah Pusat Kecemerlangan Akademik dan Pengantarabangsaan
eseri1
 Prof. Madya Dr. Hafizan bin Juahir
Pengarah Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur
TengkuArif
 Prof. Dr. Tengku Mohamad Ariff bin R. Hussin
Pengarah Institut Pembangunan (Kesihatan) Masyarakat
rmic2  
Prof. Madya Dr. Saiful Bahri bin Mohamed
Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan,Inovasi dan Pengkomersilan
aqel3
Dr. Sharifah Wajihah Wafa Bt Syed Saadun Tarek Wafa

 Pengarah Pusat Kualiti Akademik dan e-Pembelajaran
asasi
 Prof. Madya Dr. Salwani binti Ismail
Pengarah Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA
manaf1
 Prof. Dr. Abdul Manaf bin Ali 
Pengarah Institut Kajian Pengeluaran Pertanian dan Inovasi makanan
  TandaSoal
-
Pengarah Pusat Teknologi Maklumat
inspire1
 Prof. Dr. Fadzli bin Adam
Pengarah Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam
EngkuFadzli
Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan bin Syed Abdullah

Pengarah Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti
undang2
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas

Penasihat Undang-Undang
pendaftarnewckgu
Encik Ismail bin Ahmad

Pendaftar
bendaharikaksha1
Puan Hajjah Shakimah binti Endut

Bendahari
TandaSoalP
-

Ketua Pustakawan

  bpa1
Encik Muzafar bin Mohd Din
Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

 

Cetak E-mel