jata Portal Rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia
Cetak

Lembaga Pengarah

PENGERUSI


Tan Sri Dato' Haji Alimuddin bin Haji Mohd Dom

 
AHLI-AHLI

VCZubaidi

Profesor Dato' Dr. Ahmad Zubaidi bin Abdul Latif

Dato' Haji Mohtar bin Nong 

 

 

Prof. Dato' Wira Dr. Ismail bin Ibrahim

 En. Che Azmi bin Hj. A. Rahman

   

web wanismail

Dato' Wan Ismail bin Wan Yusoh

 

pengurusantertinngiLPU2      
   Dato' Haji Osman bin Muda 

Dr. Khalid bin Abdul Hamid


   
 


Encik Mohammad Sahar bin Mat Din

 

 

  prof-syukri

Profesor Dr. Ahmad Shukri bin Yazid

 

SETIAUSAHA

nordin pengurusan
Profesor Madya Nordin bin Jusoh