jata Portal Rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia
Cetak

Lembaga Pengarah

PENGERUSI

 

web alimuddin
Tan Sri Dato' Haji Alimuddin bin Haji Mohd Dom

Profesor Dato' Dr. Ahmad Zubaidi bin Abdul Latif

Dato' Haji Mohtar bin Nong

Prof. Dato' Wira Dr. Ismail bin Ibrahim

En. Che Azmi bin Hj. A. Rahman

Dato' Wan Ismail bin Wan Yusoh

Dato' Haji Osman bin Muda

Dr. Khalid bin Abdul Hamid

Encik Mohammad Sahar bin Mat Din
prof-syukri
Profesor Dr. Ahmad Shukri bin Yazid
nordin pengurusan
Profesor Madya Nordin bin Jusoh

 

oo

 

 

PENGERUSI


Tan Sri Dato' Haji Alimuddin bin Haji Mohd Dom

 
AHLI-AHLI

VCZubaidi

Profesor Dato' Dr. Ahmad Zubaidi bin Abdul Latif

Dato' Haji Mohtar bin Nong

 

 

Prof. Dato' Wira Dr. Ismail bin Ibrahim

En. Che Azmi bin Hj. A. Rahman

   

web wanismail

Dato' Wan Ismail bin Wan Yusoh

 

pengurusantertinngiLPU2
Dato' Haji Osman bin Muda

Dr. Khalid bin Abdul Hamid
Encik Mohammad Sahar bin Mat Din

 

 

prof-syukri

Profesor Dr. Ahmad Shukri bin Yazid

 

SETIAUSAHA


Profesor Madya Nordin bin Jusoh