Visi, Misi dan Matlamat

VISI

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) berhasrat melahirkan siswazah yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia dan progresif dalam kerangka pembangunan modal insan selari dengan visi dan misi universiti untuk melahirkan ‘pemimpin’ bertaraf dunia.


MISI

Menyedia, membina dan mengembangkan aspek perkhidmatan serta pembangunan pelajar yang terbaik dan berkesan bagi melahirkan siswazah yang cemerlang serta berdaya saing seiring dengan hasrat universiti.


MATLAMAT

Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) merupakan salah satu bahagian di universiti yang memberikan perkhidmatan secara langsung kepada pelajar-pelajar. Bahagian ini berperanan memastikan sistem pendidikan dapat direalisasikan menerusi aktiviti kokurikulum yang merangkumi sukan, riadah, budaya, seni dan kepimpinan. Selain itu berperanan sebagai penasihat dalam menguruskan aspek kebajikan pelajar bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani demi faedah insan.

Print